H. 1316 (M. 1898) YILIHÜDAVENDİGÂR VİLÂYETİ SALNAMESİ’NDE AFYONKARAHİSAR-32

H. 1316 (M. 1898) YILIHÜDAVENDİGÂR VİLÂYETİ SALNAMESİ’NDE AFYONKARAHİSAR-32

Yusuf İLGAR 20 Mart 2017 Pazartesi 12:35:12
 

Mekâtib-i Gayr-i Müslime
(s. 438-439)    kaza    Mektebin    Mektebin    Namına    Mektebin    Aded-i     Aded-i    Mektebin    Ruhsat-
Liva         ismi     mensub     ruhsat    derecesi    talebe    talebe     tarih-i    nâme tarihi
            olduğu    verilmiş         Zükur    İnas     küşâdı    
            cemaat    olan müdîr-i
                mesûl
Karahisar    Karahisar    Ermeni Mektebi    Ermeni    –    Rüşdî    180    –    1009    Ruhsatsız
Karahisar    Karahisar    Ermeni Mektebi    Ermeni    –    Rüşdî    13    –    1300    Ruhsatsız
Karahisar    Karahisar    Ermeni Mektebi    Ermeni    –    Rüşdî    –    63    1310    Ruhsatsız
Matbaalar-Gazeteler
[Belirtilen yılda Afyonkarahisar’da matbaa bulunmamakta ve gazete de çıkmamaktadadır. Y. İLGAR].
(s. 442-443) Kütüphaneler
Liva    Kaza    Kütüphanelerin ismi    Mahalli    Bânisi    Aded-i kütüb    Tarihi tesisi
Karahisar    Karahisar    Gedik Ahmet Paşa    İmaret Mahallesi’nde    Gedik Ahmet Paşa    953    Meçhul
Karahisar    Karahisar    Recep Efendi    Akmescit Mahallesi’nde    Recep Efendi    160    Meçhul

Vilâyetin Ahvâl-i Târihiyesi
(s. 451) karahisâr-ı Sâhib kasabası dahi pek eski olup zamân-ı kadîmede civarlarında çıkan nefis mermeriyle meşhur idi. Hatta Ayasofya Câmii sütunlarından bir kaçı oranın mermerlerinden mamüldür.
Onikinci karn-ı188 mîlâdîde Selçukluların eline düşüp bunlar tarafından Karahisâr tesmiye olunmuş ve Devlet-i Selçûkiye’nin inkirâzında Germiyân ümerâsına kalmışsa da çok vakit geçmeden Memâlik-i Osmâniye’ye zamm189 ve ilhâk edilmiştir.
Kasaba-i mezkûrenin garp cihetinde ve takriben dört yüz kırk metre irtifâ‘ında bulunan üstüvânî siyah vir kaya ile mezkûr kayanın üzerinde bir kal‘a harabesi vardır ki Karahisâr nâmı ondan ileri gelmiş olmak ağleb190 ihtimaldir. Kal‘anın içinde kayanın dahline oyulmuş iki büyük sahrınç191 ile diğer bazı âsâr vardır.
Karahisâr’a beş  saat mesafede (İsce Karahisâr) namıyla bir şehr-i kadîm harabesi vardır.
(Sandıklı) kasabası, (Apamiyakiyotos) şehr-i kadîminin mahallinde olduğu mervî olup Kiyotos lîsân-ı Rûmîde sandık manasında olduğundan ism-i hâzırı buna delâlet eder.

 

188  Karn: yüz yıllık zaman.   /    189 Zamm: katma, ekleme.    /   190 Ağleb: kuvvetli, en çok galip.     /    191 Sahrınç: sarnıç

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi