Yusuf İLGAR
Yusuf  İLGAR
y.ilgar@kocatepegazetesi.com
AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ-13
  • 0
  • 3526
  • 28 Mart 2020 Cumartesi
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  • +
  • -

34. Mekteb-i Cedîd
Mekteb-i Cedîd diye anılan mektep,Evahir-i Recep 1100/15 Mayıs 1689 yılından önce açılmış olmalıdır. Bu yılda okulun muallimi Yakup Halifedir83.
35. Muhyiddin Efendi Mektebi
Muhyiddin Efendi Mektebi, Muhyiddin Efendi tarafından muhtemelen H.1080/M.1669 yılından önce, Taş Medrese diye anılan Gedik Ahmet Paşa Medresesi’nde H.934/M.1528 yılında görevli olan müderris Mevlâna Muhyiddin84, tarafından açılmıştır.
Mektepte 1669 yılında ölen Mahmut Efendi yerine Abdülcebbar oğlu Mehmet Efendi, 1673-1674 yıllarında da Mürsel Efendi mektepte muallim olarak çalışmıştır85. 1 Rebiü’l-âhir 1180/6 Eylül 1766 tarihinde tarihinde günlük dört akçe ücretle atanan muallim Mahmut Halife, uzun yıllar burada görev yapmıştır. Vefat edince yerine oğlu Abdullah Halife günlük dört akçe ücretle 17 Rebiü’l-evvel 1212/9 Eylül 1797 tarihinde mektebe sıbyan muallimi olmuştur86.
36. Musa Paşa Mektebi
Molla Bahşi Mahallesi’nde Ömer Paşa-zâde Musa Paşa tarafından 1658 yılından önce açılmış, mektebi yapıran ve eğitime açan kişi tarafından vakfı da kurulmuştur87. Gönçer’in nakline göre 1657 yılında açılmış; Abdülbaki kızı Ummahan hanımın bu okulda öğretmen olarak çalışmasından dolayı Ummahan Hanım Mektebi de denilmiştir88.
Mektepte H. 1068/M. 1657 yılında Şemsettinoğlu, Hacı Ali, Bahri Efendi; H. 1097/M. 1685 yılında Hüseyin, Namık; H. 1098/M. 1686 yılında Yakub Efendi, H. 1277/M. 1661 Hasan ve Hüseyin Efendiler muallim olarak çalışmıştır89.
37 Saraycık Köyü Mektebi
Saraycık köyü Mektebi aynı köyden Vanlı Abdullah oğlu Mustafa Ağa tarafından 1 Muharrem 1159/24 Ocak 1746 tarihinde köy camisi yanına açılmıştır. Köydecamiyle mektebi yaptıran Mustafa Ağabir de hamam yaptırararak buranın gelirini camiye vakfetmiştir90. Mektebin muallimi muhtemelen okulun yanındaki caminin imam-hatibidir.
38. Sarraçhâne Mektebi
Sarraçhâne Mektebi günümüzde de aynı adla anılan sarraçlar mevkiine mescitle birlikte yapılmıştır. Kim tarafından ne zaman açıldığı hususnda bir bilgi tespit edilememiştir. SeyyidHasanoğluHacı Ali Ağa, ayrıca TuzpazarındaSarraçhâne yakınında olan ve çıkan bir yangında tamamen yanarak harap olan ve vakıfları müsait olmayan mektep ile içerisindeki mescidi yeniden inşa ettirmiş, bir de 20 Şaban 1217/16 Aralık 1802 tarihinde vakıf kurmuştur.Hacı Ali İmaret Mahellesinde halen oturmakta olduğu evini, Ağzıkara Köyü’nde arsası kiralı, binası kendi mülkü olan değirmeniyle bir miktar parasını mescit ve mektep için belirtilen tarihte vakfetmiştir91. Hafız Hacı Musa Efendi 1802 yılında vakfın mütevellisi ve mektebi de muallimidir92.
39. Süleyman Efendi Mektebi
Sinan Paşa Mahallesi, Kedici oğlu Aralığında idi. Son hocası, Müderris Mehmet Efendidir93.
40. Sülüm Mektebi
Kaptan-ı deryalardan Haydar Paşazâde Karahisar Valisi Hacı Mehmet Paşa tarafından Sülüm Câmii ile birlikte 1813 yılında yaptırılmıştır94. Sülüm Mahallesi’nde olan mektebin son muallimi Kara Hâfızzâde Hacı Hidayet Efendidir95.

KAYNAK
83 AŞS, nr. 521, vr. 2b/13.
84 Gökçe, agm, s. 170.
85 S. Gönçer, a.g.e., II, s. 74.
86 BOA, Cevdet Maarif, nr. 661.
87 H. 1068/M. 1658 yılında vakfın, Tâc Ahmet Mahallesi’nden Kara Bayram’dan 12,5 Riyal kuruş alacağı bulunmaktadır.( AŞS, nr. 506,vr. 56a/300; bk. Karazeybekagt., s. 182). Kayıtlardan anlaşıldığına göre, vakfının yüksek oranda nakit parası bulunmakta ve işletilmektedir. (Bk. Vakıf Eserleri, s. 268). Mektebin nâzırı olan Abdüllatif’in şikâyeti üzerine Musa Paşa Mektebi vakfının günlük dört akçe ile mütevellisi olan şahsın vakıf parasını gereksiz haracamasından, yemesinden dolayı görevinden alınarak yerine H. 1086/M. 1675 tarihinde Cafer adlı kişi atanmıştır.(BOA, Cevdet Maarif, nr. 7671; AŞS, nr. 514, vr.133b/421).
88 Gönçer, age., II, s. 73.
89 AŞS, nr. 582, vr. 42b/181; Gönçer, age., II, s. 73.
90 VGMA, Vakfiye Defteri, nr. 731, s. 100/51.
91 AŞS, nr. 584, vr. 94b/260.
92 Gönçer, age., II, s. 79.
93 Atabek, age., s. 181-182.
94 Gönçer, age., II, s. 79.
95 Atabek, age., s. 181.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM